SIA "Manspilots" (turpmāk tekstā "MansPilots.lv") Dāvanu/lidojuma karšu izmantošanas noteikumi


Ja Jums ir Dāvanu karte - Tā ir jāreģistrē atbilstošā kārtībā, zvanot uz tālruni +371 26373373.

Dāvanu kartes reģistrēšanai būs nepieciešams nosaukt dāvanu kartes numuru. 

Lidojuma karte paredzēta vienam lidojumam ar gaisa balonu, kur lidojuma ilgums atkarīgs no iegādātās kartes vai dāvanu kartes nomināla vērtības, sērijas numura. 

Lidojuma karte paredzēta personu skaitam, kas norādīts uz tās. 

Par Lidojuma kartes izmantošanas laiku, datumu un vietu lidotājs (klients) savlaicīgi (vismaz četrus mēnešus pirms Lidojuma kartes vai dāvanu kartes beigu termiņa) informē MansPilots.lv pārstāvjus telefoniski, zvanot uz tālruni +371 26373373. 

MansPilots.lv  cenšas pielāgoties Lidojuma kartes izmantotāja vēlmēm par konkrēta lidojuma norises vietu un vēlamo lidojuma ar gaisa balonu datumu, taču patur tiesības šo mainīt pēc ieskatiem, saskaņojot ar Lidojuma kartes izmantotāju. Par iespējamo lidojuma laiku MansPilots.lv  informē kartes izmantotāju zvanot uz pieteikto tālruņa numuru. 

MansPilots.lv patur tiesības komplektēt lidojuma pasažierus un noteikt Gaisa balonā esošo pasažieru skaitu.

MansPilots.lv  patur tiesības atcelt lidojumu ar gaisa balonu jebkurā laikā (t.sk. arī tieši pirms lidojuma), ja to prasa drošības apsvērumi (piem. neparedzētas laika apstākļu izmaiņas). Šādā gadījumā Lidojuma kartes izmantotājs vienojas ar MansPilots.lv  par citu lidojuma laiku, datumu un vietu. 

MansPilots.lv  patur tiesības pārtraukt lidojumu jebkurā laikā, ja to prasa drošības apsvērumi (piem. neparedzētas laika apstākļu izmaiņas). Ja lidojuma laiks ir bijis īsāks par 40 minūtēm, Lidojuma kartes izmantotājs vienojas ar MansPilots.lv par atkārtotu lidojumu. 

Visas izmaksas, kas saistītas ar Lidojuma kartes izmantotāja (klienta) nokļūšanu līdz paredzamajai starta/tikšanās vietai sedz Lidojuma kartes izmantotājs. 

MansPilots.lv var nodrošināt klientu pārvadāšanu līdz tikšanās vietai un atgādāt atpakaļ par atsevišķu samaksu, ja par to vienojas. 

MansPilots.lv pēc lidojuma nogādā Lidojuma kartes izmantotāju (klientu) starta/tikšanās vietā. 

MansPilots.lv patur tiesības nenozīmīgi mainīt Lidojuma kartes piedāvātos pakalpojumus, ja tas nemazina pakalpojuma vērtību un neuzliek Lidojuma kartes izmantotājam papildus saistības vai pienākumus. 

Lidojuma kartes ir MansPilots.lv  īpašums. Lidojuma kartes pēc tās izmantošanas paliek pie MansPilots.lv gaisa balona apkalpes. 

MansPilots.lv patur tiesības mainīt Lidojuma kartes cenu un izmantošanas noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma. 

Lidojuma pakalpojuma saņemšanai ir derīgas tikai tās Lidojuma kartes, kuras izdevusi MansPilots.lv  vai tās sadarbības partneri. 

Uz Lidojuma kartes ir jābūt skaidri salasāmam numuram, kā arī jābūt aizpildītām visām pārējām ailēm, pretējā gadījumā Lidojuma karte var tikt uzskatīta par nederīgu. 

Saplēstas, saburzītas un jeb kā savādāk bojātas Lidojuma kartes var tikt uzskatītas par nederīgām. 

Lidojuma karte derīga līdz datumam, kas norādīts uz tās vai termiņam, kas noteikts Kartes Reģistrācijas e-pastā. Lidojuma kartes derīguma termiņš tiek pagarināts, ja tas iepriekš ir rakstiski (arī caur e-pastu) saskaņots ar MansPilots.lv 

Lidojuma karte ir jāpiesaka (jāreģistrē) MansPilots.lv  vismaz 4 (četrus) mēnešus pirms tās derīguma termiņa beigām. 

MansPilots.lv  ir pienākums 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā (kopš Lidojuma karte ir reģistrēta izmantošanai) vismaz 4 (četras) reizes piedāvāt Lidojuma kartes izmantotājam (klientam) lidošanas iespējamo datumu un laiku. Arī pēc šīm 4 reizēm MansPilots.lv  centīsies piedāvāt klientam lidojumu ar gaisa balonu, taču tiek atbrīvots no pretenzijām par bezdarbību un termiņu notecēšanu. 

MansPilots.lv  nenodrošina iegādātu biļešu vai dāvanu karšu atgriešanu pret naudu, ja to neparedz Latvijas Republikas likumdošana.

Klients (pasažieris) personīgi ir atbildīgs par lidojumam atbilstošu veselības stāvokli. MansPilots.lv  neuzņemas riskus par veselībai nodarītiem kaitējumiem, ja Klienta veselības stāvoklis nav bijis atbilstošs lidojumam ar gaisa balonu. MansPilots.lv pēc klienta pieprasījumu sniedz tikai vispārēju informāciju par lidojumam atbilstošu veselības stāvokli.

MansPilots.lv patur tiesības jautāt klienta datus, kas nepieciešami lidojuma drošības nodrošināšanai (t.sk. augumu, svaru, iespējamās veselības problēmas)

MansPilots.lv patur tiesības atteikt (pārcelt) lidojumu, ja pēc pilota viedokļa klienta veselības stāvoklis neatbilst drošam lidojumam.

MansPilots.lv patur tiesības atteikt (pārcelt) lidojumu personām alkohola reibumā.

Pirms lidojuma ar gaisa balonu klients tiks iepazīstināts ar lidojuma noteikumiem un Klienta pienākums ir ar parakstu apliecināt iepazīšanos ar lidojuma noteikumiem, tos ievērot visa lidojuma laikā, kā arī aizpildīt drošam lidojumam nepieciešamos datus.

0